Các bạn vào game, kiểm tra Medal bằng lệnh /bank bal rồi sau đó gõ các lệnh bên dưới để mua Item.
Nên dùng tính năng Search (Ctrl + F) của Web Browser để tìm kiếm Item cho nhanh.
Lưu ý: Khi mua Item bắt buộc Inventory phải trống 1 Slot.
VD: /shop sb eye là Item summon Eye of Cthulhu.
Lứu ý là nhấp vào tiêu đề bài đăng này để thấy toàn bộ danh sách.

 [Sumboss Items]
/shop sb brain – 1 Bloody Spine – 500.000
/shop sb eye – 1 Suspicious Looking Eye – 500.000
/shop sb slime – 1 Slime Crown – 500.000
/shop sb truffleworm – 1 Truffle Worm – 20.000.000
/shop sb twins – 1 Mechanical Eye – 1.000.000
/shop sb skeletron – 1 Mechanical Skull – 1.000.000
/shop sb destroyer – 1 Mechanical Worm – 1.500.000

[Boss]
/shop boss guardian – 1 Dungeon Guardian – 100.000.000
/shop boss plantera – 1 Plantera – 3.000.000
/shop boss wof – 1 Wall of Flesh @ Hell – 3.000.000

[Potions]
/shop potion heal – 30 Greater Healing Potion – 350.000
/shop potion mana – 75 Greater Mana Potion – 500.000

[Weapons]
/shop weapon molotov – 99 Molotov Cocktail – 100.000
/shop weapon muramasa – 1 Muramasa – 10.000.000
/shop weapon sniperrifle – 1 Sniper Rifle – 10.000.000
/shop weapon snowmancannon – 1 Snowman Cannon – 30.000.000
/shop weapon snowballcannon – 1 Snowball Cannon – 100.000

[Ores]
/shop ore obsidian – 999 Obsidian – 1.000.000
/shop ore hellstone – 999 Hellstone – 1.000.000
/shop ore meteorite – 999 Meteorite – 1.000.000
/shop ore cobalt – 50 Cobalt Ore – 1.000.000
/shop ore palladium – 20 Palladium Ore – 2.000.000

[Items]
/shop item cobweb – 999 Cobweb – 1.000.000
/shop item crystalshard – 999 Crystal Shard – 1.000.000
/shop item glowingmushroom – 999 Glowing Mushroom – 100.000
/shop item spiderfang – 99 Spider Fang – 1.000.000
/shop item star – 100 Fallen Star – 100.000
/shop item lifecrystal – 1 Life Crystal – 100.000

[Tools]
/shop tool livingwoodwand – 1 Living Wood Wand – 500.000
/shop tool leafwand – 1 Leaf Wand – 500.000
/shop tool autohammer – 1 Autohammer – 1.000.000

[Tiles]
/shop tile dynastywood – 999 Dynasty Wood – 1.000.000
/shop tile reddynastyshingles – 999 Red Dynasty Shingles – 1.000.000
/shop tile bluedynastyshingles – 999 Blue Dynasty Shingles – 1.000.000
/shop tile richmahogany – 999 Rich Mahogany – 500.000
/shop tile clayblock – 999 Clay Block – 500.000
/shop tile stoneblock – 999 Stone Block – 200.000″
/shop tile wood – 999 Wood – 100.000

[Accessories]
/shop accessory guidevoodoodoll – 1 Guide Voodoo Doll – 1.000.000
/shop accessory ankletofthewind – 1 Anklet of the Wind – 1.000.000
/shop accessory aglet – 1 Aglet – 500.000
/shop accessory bandofregeneration – 1 Band of Regeneration – 500.000
/shop accessory bandofstarpower – 1 Band of Starpower – 500.000
/shop accessory feralclaws – 1 Feral Claws – 1.000.000
/shop accessory sniperscope – 1 Sniper Scope – 5.000.000
/shop accessory climbingclaws – 1 Climbing Claws – 500.000
/shop accessory iceskates – 1 Ice Skates – 100.000
/shop accessory blizzardinabottle – 1 Blizzard in a Bottle – 100.000
/shop accessory flurryboots – 1 Flurry Boots – 100.000
/shop accessory CloudinaBottle – 1 Cloud in a Bottle – 100.000
/shop accessory hermesboots – 1 Hermes Boots – 1.000.000
/shop accessory shoespikes – 1 Shoe Spikes – 100.000

[Statues]
/shop statue shark – 1 Shark Statue – 50.000.000
/shop statue skeleton – 1 Skeleton Statue – 10.000.000

[Ammo]
/shop ammo rocketi – 999 Rocket I – 1.000.000
/shop ammo rocketiii – 999 Rocket III – 10.000.000

[Wings]
/shop wing spooky – 1 Spooky Wings – 100.000.000
/shop wing fairy – 1 Tattered Fairy Wings – 100.000.000
/shop wing steampunk- 1 Steampunk Wings – 150.000.000

[Coins]
/shop coin p1 – 1 Platinum Coin – 100.000
/shop coin p10 – 10 Platinum Coin – 1.000.000
/shop coin p100 – 100 Platinum Coin – 10.000.000
/shop coin p999 – 999 Platinum Coin – 100.000.000

[Furniture]
/shop furniture extractinator – 1 Extractinator – 100.000
/shop furniture icemachine – 1 Ice Machine – 100.000

Item Shop – Server Just For Fun
Đánh Giá